BWP

Beste leden,

Met deze brief willen we jullie informeren over de oprichting van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP) vzw, haar ontstaan, visie en missie.

De BWP werd op 25 januari 2017 opgericht op initiatief van
de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT),
de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT),
de Vlaamse Vereniging voor cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC),
de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

Welk is de visie van BWP op wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie?

De BWP laat zich inspireren door de definitie van wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad (n°7855, 2005):

“Psychotherapie is een behandelingsvorm in de gezondheidszorg waarin men op een consistente en systematische wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die geworteld zijn binnen een (psychologisch) wetenschappelijk referentiekader. Ze wordt uitgeoefend door iemand die daartoe is opgeleid, binnen een relatie psychotherapeut-patiënt/cliënt, teneinde psychologische moeilijkheden, conflicten en stoornissen bij de patiënt/cliënt op te heffen of te verminderen en kwaliteit van leven te bevorderen. De patiënt/cliënt kan zijn een individu, maar ook een sociaal systeem (koppelpaar, gezin, groep). Het (individu, sociale systeem) heeft problemen of klachten waarvoor het hulp zoekt. Deze klachten en problemen hebben betrekking op psychologische, somatische en sociale facetten van zijn functioneren." (Advies Hoge Gezondheidsraad n° 7855, 2005, aanvulling cursief)

Wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie toegepast door bekwame en degelijk hiertoe opgeleide professionelen, is een bewezen effectieve behandelmethode, die niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

Wat is de Missie van BWP?

De BWP werd opgericht om in de samenleving het aanbod aan kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie te garanderen en te bevorderen; en om haar aangesloten leden, beoefenaars van de psychotherapie te vertegenwoordigen en hun professionele, juridische en financiële belangen te behartigen.

Daarom heeft de BWP bij de FOD Volksgezondheid een aanvraag ingediend om erkend te worden als representatieve beroepsvereniging overeenkomstig artikel 68/3 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Welke zijn de concrete doelstellingen en activiteiten die BWP wil ontplooien?

Met het oog op het garanderen van kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie nu en in de toekomst streven wij naar:

 1. Een representatieve vertegenwoordiging in alle beleids- en adviesorganen m.b.t. alle aspecten (professioneel, juridisch, financieel, organisatorisch,...) van de psychotherapie, en haar rol, ontwikkeling en organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 2. Mee bepalen van de uitwerking, erkenning en organisatie van opleidingen in de psychotherapie
 3. Mee bepalen van de ontwikkeling en opvolging van de erkenningscriteria, de opleidingsvereisten en de vereisten voor continue vorming die de kwaliteit van de psychotherapie garandeert.
 4. Samenwerking bevorderen tussen het wetenschappelijk onderzoek (de universiteiten) en de praktijkvoering, voor het garanderen en verbeteren van kwaliteitsvolle psychotherapie, waarbij er een evenwicht is tussen enerzijds voldoende academische, wetenschappelijke kennis en anderzijds voldoende klinische vaardigheden.

Fungeren als platform waarop de verenigingen van de verschillende wetenschappelijk onderbouwde psychotherapeutische referentiekaders onderling kunnen afstemmen en gezamenlijke standpunten kunnen formuleren.

Hoe word je lid van BWP?

De BWP vertegenwoordigt verenigingen en leden-beroepsbeoefenaars

 1. De verenigingen die lid kunnen worden zijn diegene die als vereniging fungeren voor gemachtigde beoefenaars van wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie en als doelstelling o.a. de kwaliteitsbevordering, studie en ontwikkeling nastreven van een van de wetenschappelijk onderbouwde psychotherapieën. De huidige leden-verenigingen zijn tevens de stichtende verenigingen, zijnde
  a. VVPT
  b. VVGT
  c. VVCEPC
  d. BVRGS
 2. Leden van een van de aangesloten verenigingen met een geestelijke gezondheidszorgberoepstitel zijn van rechtswege lid, tenzij zij schriftelijk het lidmaatschap weigeren.
 3. Alle leden van de leden-vereniging die niet van rechtswege lid zijn, zijn toegetreden leden, tenzij zij schriftelijk het lidmaatschap weigeren.
 4. Personen met een geestelijke gezondheidszorgberoepstitel die de wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie beoefenen, kunnen zich individueel kandidaat stellen. Mits aanvaarding door de raad van bestuur van de BWP op basis van hun overeenstemming met visie en missie van BWP, kunnen zij het lidmaatschap verwerven.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over wie wij zijn en wat wij willen realiseren. We zullen jullie in de toekomst regelmatig informeren over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen in deze materies.

Wij hopen op jullie vertrouwen te kunnen rekenen.

De bestuursploeg van BWP

Els Brunfaut, voorzitter
Greet Vanaerschot, ondervoorzitter
Johan De Groef, secretaris
Ida Flament, penningmeester
Anja Schillebeeks, bestuurslid
Anne Neyskens, bestuurslid
Ronny Vandermeeren, bestuurslid
Ellen Reijmers, bestuurslid