Deontologische commissie: Repliekformulier

Informatie betreffende de klachtenprocedure

Het reglement van de Commissie Ethiek en Deontologie, met inbegrip van de regels betreffende de klachtenprocedure, is te allen tijde te raadplegen op de website van de BVRGS (www.bvrgs.be/deontologische-code). De Commissie heeft het recht om bijkomende informatie op te vragen alvorens over te gaan tot de verdere behandeling van de klacht. Alle betrokken partijen mogen tijdens de lopende klachtenprocedure geen rechtstreeks contact meer met elkaar opnemen, noch via hun vertegenwoordigers, tenzij de Commissie anders beslist. Elke poging tot bemiddeling, desgevallend op initiatief van de Commissie zelf, of elk contact verloopt via de Commissie.

 

Gegevens van de partijen
Inhoud van het verweer
Bijkomende gegevens